خدمات بازی رومیزی، بازی فکری، بردگیم و …

طراحی بازی فکری

متناسب با کاراکتر، شخصیت، مفهوم و نماد، فضا و المان خاص کسب و کار شما

توسعه بازی فکری

متناسب با کاراکتر، شخصیت، مفهوم و نماد، فضا و المان خاص کسب و کار شما

تولید بازی فکری

مشارکت و یا انحصار تولید برای کسب و کار شما

خدمات محصول بازی وار و طراحی محصول

طراحی محصول بازی وار

طراحی محصول برای کسب و کار شما متناسب با فضای کاری شما و مبتی بر المان ها و مکانیزم های بازی.

توسعه محصول با بازی

توسعه محصولات و خدمات کسب و کار شما متناسب با المان ها و مکانیزم های بازی و اصول بازی وار سازی.

خدمات بازی تبلیغاتی

بازی های پلتفرمی و تعاملی

طراحی و پیاده سازی بازی های پلتفرمی ساده و تاثیرگذار برای مخاطب شما مبتنی بر کسب و کار شما.

بازی های تحت وب

طراحی و پیاده سازی بازی های تحت وب ساده و تاثیرگذار برای مخاطب شما مبتنی بر کسب و کار شما روی پلتفرم وبسایت شما.

واقعیت افزوده (AR)

طراحی و پیاده سازی بازی های مبتنی بر واقعیت افزوده در راستای افزایش تعامل مخاطب و کاربر با کسب و کار شما.

خدمات بازی محیطی و اسکیپ‌روم

طراحی و اجرای اسکیپ روم

طراحی و اجرای اسکیپ روم و اتاق فرار متناسب با فضای فیزیکی کسب و کار شما و یا هر فضای دلخواه دیگر.

طراحی و اجرای بازی های محیطی

طراحی و اجرای بازی های محیطی و ARG متناسب با فضای فیزیکی کسب و کار شما و یا هر فضای دلخواه دیگر.

فراخوان بازی کارا